Přenos telefonních čísel

Přenos telefonních čísel se řídí Opatřením obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 vydaném Českým telekomunikačním úřadem.

Jak dlouho to trvá?

Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.

Ceník převodu naleznete v sekci CENÍKY